People

Current Members (in English)

mail
****@sci.osaka-cu.ac.jp
Professor Kazunobu Sato Kazunobu Sato
[web site]
sato
Associate Professor Daisuke Shiomi Daisuke Shiomi shiomi
Lecturer Kazuo Toyota Kazuo Toyota toyota
Special Appointment Staff
Associate Professor Shigeaki Nakazawa Shigeaki Nakazawa s-nakaza
Lecturer Yuki Kanzaki Yuki Kanzaki kanzakiy
Lecturer Kenji Sugisaki Kenji Sugisaki sugisaki
Students
M2 Dan Sakiyama Dan Sakiyama dan
M2 Rei Hirao Rei Hirao hiraor
M2 Hiroki Matsui Hiroki Matsui matsuih
M1 Kodai Tanaka Kodai Tanaka tanaka-k
B4 Takahiro Nozaki Takahiro Nozaki nozaki
B4 Yuki Shibano Yuki Shibano shibano
B4 Natsumi Fujimoto Natsumi Fujimoto fujimoto
B4 Hidetaka Minami Hidetaka Minami nozaki
B4 Yua Moriya Yua Moriya yua.m
Professor/
Professor Emeritus
Takeji Takui Takeji Takui takui